สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
อำนาจเจริญ

 

 

 

 


HDC v4.0
ทีมพัฒนาโปรแกรม
คู่มือการใช้งานโปรแกรม
การใช้บริการสาธารณสุข
Smiley face

425,382

จำนวนผู้ป่วยนอก
(คน)

Smiley face

1,771,745

จำนวนผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)

Smiley face

44,533

จำนวนผู้ป่วยใน
(คน)

Smiley face

192,924

จำนวนผู้ป่วยใน
(วัน)

Population Pyramids
วัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ
Smiley face

63.60%

วัยทำงานอายุ 30-44 ปี
มีค่าดัชนีมวลกายปกติ

ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 1 ปีที่ได้รับวัคซีน
Smiley face

93.18%

BCG

Smiley face

96.89%

HBV1

Smiley face

91.03%

MMR

ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 3 ปีที่ได้รับวัคซีน JE,MMR2
Smiley face

79.57%

JE

Smiley face

94.43%

MMR2

เด็กอายุ 0 – 5 ปีมีพัฒนาการสมวัย
Smiley face

96.17%

เด็กอายุ 0 – 5 ปี
มีพัฒนาการสมวัย

ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง
Smiley face

91.26%

HT

ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองเบาหวาน
Smiley face

89.99%

DM

ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
Smiley face

90.79%

DMHT CVD Risk